Wat is een aft?

Wat is een aft?

Aften

Pijnlijkeplekjes in de mondwelkemeestalgrijs-wit of geel met een rode ontstoken randzijn, zijn over het algemeentebenoemenalsAften.

Zezijnnietbesmettelijk en komenvooraan de binnenkant van de mond.Erbestaatgeenbepaaldeoorzaakvooraften.

De meestwaarschijnlijkfactorendie aftenuitlokkenbijmensen die daar de aanleg toe hebbenzijneenlagelichamelijkeweerstand, virussen en bacteriën, vermoeidheid, stress en allergieën.Eenoppervlakkigebeschadiging door op de wangtebijten, eenhardebroodkorst of te warm eten is vaak alvoldoende.

Blaasjes in de mondookwelbekendalsaftjeskunnen op allerleimanierenontstaan. Vrijweliedereenkrijgterweleensmeetemaken. Toch is het nietaltijdduidelijkwaarom we zejuistkrijgen en waarom de enepersooner frequenter problemenmeeheeftdaniemandanders. In het volgendeartikelbekijken we eenaantalverschillendeoorzaken en behandelwijzes.Zo ben je in elk gevalbetervoorbereid de volgendekeerdat je ermeetemakenkrijgt!

Eigenlijkontstaanblaasjes in de monddoordateendeel van het delicate weefseldatonsmondoppervlakbedektschadeoploopt. De meestvoorkomendeoorzaak is eenverwonding, en die kan heel eenvoudigontstaan, bijvoorbeelddoordat je op de binnenkant van je kaakbijttijdens het eten. Andereoorzakenkunnen het gebruik van bepaalde drugs of medicijnenzijn of eeninfectieziekte, herpes bijvoorbeeld. Het goedenieuws is dat de meesteblaasjesvanzelfweerverdwijnennaeenpaardagen en datze over het algemeenverderonschadelijkzijn.

Er is somswatspraakverwarringtussenaftjes en blaasjes. Watartsenaftjesnoemen is eigenlijkeenspecialecategorie van blaasjes die regelmatigterugkomen. Het is nogsteedsnietduidelijkwaarom maar ongeveer 20% van de bevolkingheefthier last van. Als je hier erg veel last van hebtvalt het zekeraanteradeneen arts teraadplegen, net zoalswanneer de blaasjesnietbinneneenpaardagenvanzelfverdwijnen.

Aftenkunnen in driesoortenwordeningedeeld:

  • kleineafte (meestvoorkomende): 3-8mm groot, gemiddeld 4-5mm. Wordtnietgroterdan 1 cm. Geneestzonderlittekenbinnen 10 tot 14 dagen;
  • groteafte: groterdan 1 cm. Geneest met littekenmeestalna 6 tot 8 weken. Erzijnuitzonderlijkegevallenbekenddaterna 6-12 maanden pas genezingoptreedt. Zeerpijnlijk;
  • herpetiformeafte: heeftmeestalniet met herpes temaken. Komt met veletegelijkvoor, somszelfs met 100 tegelijk. Heel pijnlijk. Situeertzichook op het zachtegehemelte, eenplaats die anders minder gevoelig is vooraften. Kleinerdan 1 cm, geneestzonderlittekensna 10 tot 14 dagen. We sprekendan van Stomatitis aphthosa. De oorzaakkaneen coxsackievirus of herpesinfectiezijn

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *