Verstands kiezen

Verstands kiezen

De naamverstandskies is nietafgeleid van ‘verstaand’. De plaats in de mondheeftooknietstemaken met dezenaamgeving. Een van de oorzakenwaaromveelmensen last hebben van verstandskiezen is omdatzeverachter in de mondstaan. Vesratndkiezenstaanzovernaarachteren in de mond, datveelmensenmoeitehebbenomer met de tandenborstelgoedbijtekunnenkomen.

Eenverstandskiesbreektmeestal door in de tijddatpubersvolwassenworden; tussen de 17 en 21 jaar. Met het stijgen van de jarenzou in principeook het verstandmoetenkomen.

De verstandskiesbreekt in het algemeen door bijjongerentussen de 17 en 21 jaar, maar kanook op hogereleeftijdnog in de mondholteverschijnen. Erzijnookmensenzonderverstandskiezen. De aanwezigheid van dezebijzonderekiesvarieert van persoon tot persoon.Vandaardezebenamingdus.Zonoemen de Engelsen de kies ‘wisdom tooth’ en de Duitserskennen hem als ‘Weißheitszahn’.

Zoalsgezegdstaande verstandskiezenverachterin de mond en liggenooknogaleensscheef- of nietgoeddoorgekomen. Het is het erg lastigomzenetjesschoontehouden. Hierdoorontstaatergemakkelijkcariësofweleen “gat” in ditsoortkiezen. Ooktandvleesontstekingenkunnengemakkelijkoptreden. Het feitdatzenogaleens half onder het tandvleesliggenbetekentookdatzedaardoorvaakslechtteinspecterenzijn. Problemenwordendanooksoms pas in eenlaat stadium ontdekt. Vanwegedezeredenzal de tandartsdanookregelmatig met behulp van eenröntgenfotomoetenkijken hoe het ervoorstaat met uwverstandskiezen. Eens in de twee jaarlijkthierbijeenredelijketermijn.

Doordatverstandskiezenzolastig in onderhoudzijn, kunnenzeookandereklachtengeven.Als de kiezen maar half doorkomen, kanereenstukjetandvleeslosjesoverheenblijvenzitten. Zo’nplekjevormtdaneenbron van infecties, want erblijvengemakkelijkvoedselrestjesonderhangen. Zo’nontstekingkanzichookverderuitbreiden in de kaak, met alsgevolgeendikgezicht.

Daarnaastkan het zijndatverstandskiezenscheef of gekantelddoorkomen. Datkandansomsproblemengeven met kauwen, omdat het gebitnietgoedkansluiten. Bovendienkunnenmensenhierdoorhunwang of tandvleesstukbijten. De gedachte die vroegerbestonddat door de verstandskiezen de ondertandenscheefkondengaanstaan is echterachterhaald. Het omdezeredenverwijderen van de verstandskiezen is dusonjuist!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *