Tandvlees kleur aanpassen

Tandvlees kleur aanpassen

Tandvleespigmentatie

Verkleuringen in het tandvleeskanverschillendeoorzakenhebben. In de meestegevallenzijn de verkleuringennormaal en onschuldig, maar erzijnookverkleuringen die kwaadaardigezijn of hettekenzijn van eenkwaadaardigheidietselders in het lichaam. Gelukkig is ditzeerzeldzaam. Als u twijfeltaaneentandvleespigmentatie is het raadzaamomuwtandartsernaartelatenkijken.

Racialetandvleespigmentatie

Een van de meestvoorkomendetandvleespigmentatie is de bruinzwartepigmentatiebijgekleurdemensen. Ditheetracialepigmentatie en is dezelfdepigmentatie die mensen met eendonkerekleurhebben in hunhuid. Meestalkomt het vooraan de helebuitenkant van de kaak maar kanook in de rest van de mondvoorkomenzoals op de tong en de wangen. De verkleuringkantegenwoordigmakkelijkbehandeldwordenmiddelseen laser.

Tandvleespigmentatie door amalgaamvullingen

Veelvoorkomendeverkleuringenzijn locale tandvleespigmentatie door oudemetalenvullingen. Amalgaampartikels of slijpsel van de tandartsboorkunnenrondomeenkies, in het verhemelte, in de mondbodem of in het tandvleespigmentatieveroorzaken die heel donkerblauw-zwartkanzijn. Meestalwordtditbijtoevalontdekt want het geeftnooitklachten.

Melanose

Melanose is een locale verkleuring en komtvaakvoor op het tandvlees, de onderlip of in de wang. Met name bijrokerskomenzevoor op de lippen maar zekunnenweerverdwijnenna het stoppen met roken. In principezijnzeonschuldig maar eenenkelekeerkaneenmelanosenajarenkwaadaardigworden.

Tandvleespigmentatie door medicijnen

Sommigemedicijnenenkunnentandvleesverkleuringenveroorzaken.Antimalariamedicijnen of middelentegen lupus erythematodes of reumatoïdeartritis op basis van hydroxychloroquinegevensomseenbruinigetandvleespigmentatie.
Ookspoelmiddelen op basis van chloorhexidinekunnenverkleuringengeven maar dat is geentandvleespigmentatie. Dezeverkleuringligt op de tanden en op het tandvlees en kangewoonafgeborsteld of gepolijstworden.

Tandvleespigmentatiebijziekten

Eenzeerzeldzameoorzaak van tandvleesverkleuringenzijn de ’sproetjes’ bij het syndroom van Peutz-Jeghers. Normalesproetjeskomennietvoor in de mond maar bijditsyndroomwel.Dezezijnmeestal al bij de geboorteaanwezig en bij het syndroom van Peutz-Jegherszijndezevlekjes in de mond, op de lippen en in het gezichtaanwezig.
Ookbij de ziekte van Addison, eenziekte van de bijnierschors, komttandvleespigmentatievoor. Dezegeeft het heleslijmvlieseenbruinige tint.

Tandvleespigmentatiebijeenmelanoom

Eenmelanoom is eenzeerzeldzametandvleespigmentatie die eruitzietalseenbruinzwartezwelling. Het kanbloeden en pijngeven. Het komtmeestalvoorbijouderemensen en is eenkwaadaardigeaandoening. De tandartszalbij het vermoeden van eenmelanoom de patiëntdoorsturennaareenkaakchirurg-oncoloogvoor de diagnose. Vooreen leek kaneenzwelling ten gevolge van eenontsteking, abces of doorkomendekies of eenmelanoom erg op elkaarlijken. Eentandarts of specialist kan het verschilzien of aan de hand van onderzoekenduidelijkheidkrijgen. Verreweg de meestezwellingen en tandvleesverkleuringzijnonschuldig of nieternstig!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *