Tandheelkundig trauma

Tandheelkundig trauma

Tandheelkundige Trauma

De schadeaan de tanden, tandvlees en kaakbijkinderenkomtregelmatigvoor.Denkhierbijvoornamelijkaaneengebrokentand of verplaatst.

Kleinekinderentussen 1,5 en 3,5 jaarhebbenmeerkansomtelijden van eentandheelkundige trauma door vallen en of stoten op de mond. De helft van de kinderenervarentandheelkundigeletsel in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Jongenshebben twee keerzoveelkansomtelijden van eentandheelkundige trauma danmeisjes.

De redenendatereen trauma optreedzijnvaak contact sport, auto-ongelukken, vechtpartijen, vallen, eten van hard voedsel, het drinken van hetevloeistoffen en andereongelukken. Tandheelkundige trauma bestaatuittanden die zijnverwijderd (tand avulsion), gekraakt (gebroken), gedwongenuitpositie (dislocatie dental, lateraleverplaatsing, of extrusie), omhooggeduwd in de onderkaak (inbraaktandheelkundige), of losser door invloed (subluxatie of tandheelkundigehersenschudding). Oraleweefselszijngevoelig, en verwondingenaan de mondzijnmeestalzeerpijnlijk. Dental trauma moetonmiddellijkbehandeld door eentandarts en in sommigegevallenalseentandheelkundigenoodhulp.

Wanneermoet unaar de tandartstebellen?

Indieneenblijvendetanduit de mond is geslagen is tandheelkundigenoodhulpnodig. De tandartsmoetwordengeraadpleegdwanneertandheelkundige trauma resulteert in pijn, dislocatie van de tand of tandengevoeligheidvoor warm of koud.

Behandeling

Er is eenmogelijkheiddateenblijvendetandopnieuwgeïmplanteerdkanwordenindienersnel en correct behandeld word.Indienmogelijkmoetde tandonmiddellijk in melk, speeksel, of koud water geplaatstwordenmet eenkorreltjezoutoplossing.melktandentandenzijnmeestalnietopnieuwteimplanteren.

Behandeling van eengebrokentandzalvariërennaarmate de ernst van de fractuur. Vooreerstehulp, moet de beschadigdetand en het omringendegebiedvoorzichtigwordengespoeld met warm water omvuilteverwijderen, vervolgensbedekt met eenkoudkompresom de zwellingteverminderen en pijnteverlichten. Eentandartsmoet de schade in de kortstmogelijketijdonderzoeken.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *