Tanden en spraak

Tanden en spraak

Tanden en spraak

Eenverandering in uwglimlachkaninvloedhebben op uwuitspraak. De meestetandartsenkunneneenmooieglimlachtemaken, maar zondereengedetailleerdinzicht in belangrijkefunctioneleprincipes, kaneenglimlach makeover leiden tot ongewensteveranderingen in spraak en pijnlijkegezichtsspieren.
Een van de meestvoorkomendemanierenditprincipewordtgeschondenmaakt de bovenstevoortandente lang. Nietgenoegruimtezorgtervoordat de tandentegen het lijfloopt in elkaar over.

Het creëren van eenmooieglimlachkanveelnegatievegevolgenhebbenalsvoor de goedewerking van de tandennietwordtbereikt. Maar wanneerditjuistgebeurt, wijzigingen in de voortandenkaneendiepgaandpositief effect op de glimlach en de algehelegelaatsuitdrukkinghebben.

Het kauwsysteem is ook het orgaan van meningsuiting. Fonetischegeluidenzijneigenlijkmechanischgevormd door verschillendecombinaties van tanden, lippen en tong.
F, V, S, T, E en geluidenkunnenallemaalwordenbeïnvloed door de verhouding van de lippen en tanden. Het is van cruciaalbelangvoor de tandartsomnauwkeurig de lip vorm en tandenpositiecompatibeltemakenomvan dezegeluidennauwkeurigtekunnenmaken. Een mismatch tussen de lippen en tandenzalresulteren in eenvermoeidaagezichtdoorveeltepraten of eengezichtvermoeidheidaan het einde van de dag.

Gezondheidswerkerszijn het eens over het belang van gezondetanden en datdeze net zobelangrijkzijnvooruwmondgezondheid, maar ookvoorspraak en communicatie. Baby’s ontwikkelentanden in de kindertijd en verliezendezetandeneenpaarjaar later.Tandentijdenseenvroeg stadia tehelpen isnietalleenbelangrijkvoor de assimilatie van eten en verteren van vast voedsel, maar ookcruciaalvoor defase van de spraakontwikkeling en het leren van eenmoedertaal. Tijdens de kindertijd, wanneereen kind eentand of meerderetandenverliestkan het op eenbepaald moment moeilijkercommuniceren. Ditduurtvaaktot de volwassentandenvolledigontwikkelen en groeien.Kinderenkunnensomstijdelijkspraakstoornishebben en indienditnietjuistbegeleid word kandituitgroeientot een vast probleem.

U kuntervanverzekerdzijndatonzetandartsen je eenmooieglimlachzalgeven, zonderafbreuktedoenaanuwuitspraak!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *