Tandbederf

Tandbederf

Tandbederf of Cariës

De verzachting van je tandglazuurword meestalveroorzaakt door zuren.Het is beterbekendonder de noemerTandbederf. Tandbederf of cariës is eenaantasting van het glazuur (de hardebeschermlaag) van uwgebitwaardooruwtanden en kiezenuiteindelijkverlorenkunnengaan.

Tandbederfkomtvooralsvoedselresten die koolhydratenbevatten, vast komentezittentussen je tanden en niethelemaalverdwijnenna het poetsen en het flossen. De plakbacteriënmakenzurebijproductenaan die tandglazuuraanvallen en langzaamgaatjes in de tandencreëren, ookwelcaviteitengenoemd. Zonderbehandelingkunnendezegaatjesgroterworden en mogelijkzelfs de heletandvernietigen.

Wanneer je jetandenenigeurennietmeerhebgepoetst, danblijvenerbacteriën op het tandoppervlakkleven.Dezelaagbacteriënheettandplaque. Het is eenwitgeligelaag op het gebit, tandvlees en slijmvliezen. Het hechtzichmakkelijk op plaatsen die moeilijktereinigenzijn: de overgangen van tandnaartandvlees, onder het tandvlees, tussentanden en kiezen, op de kauwvlakken en op de slijmvliezen. De voornaamstebron van voedingvoordezebacteriënzijnsuiker en zetmeel die jijzelfeet. Vooralsuiker is gevaarlijk. De bacteriën van de tandplaquezetten de suikersom in zuren die het tandglazuuroplossen. Telkenswanneer je zoetwaren met suikereet, treedtereen “zuurstoot” op. Wanneermeerderezuurstotenelkaargedurende de dag opvolgen, ontstaater al snelcariës (gaatjes) in de tanden. Cariës, ofweltandbederf, verloopt in driefases. Het wordtveroorzaakt door zuren die wordengeproduceerd door bacteriën in de tandplaque. Cariëskanwordenvoorkomen door eengoede, dagelijksegebitsverzorging.

De meestgebruikelijke en effectievebehandelingvoortandbederf en gaatjes is eenvulling, waardoor het gaatjenietgroterkanworden. Dusals je bepaaldetekenen van tandbederf of gaatjeservaart, is het zeerbelangrijkomeentandartstebezoeken en het direct telatenbehandelen.

Het gebruik van fluoridehoudendeproductenkanhelpenomtandbederf en gaatjestevoorkomen. Fluoride drijftafnaarzwakkegedeeltesomzeweer op tebouwenvoordatergaatjesontstaan.

Hoe behandel en voorkom je tandbederf?

De meestdirectebehandeling is eenbezoekaan de tandartsvoor het vullen van het gaatje. Om tandbederf en gaatjestevoorkomen kun je bepaaldemaatregelennemen die je tandensterkermaken:

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *