Tand vulling

Tand vulling

De tandartskaneentand of kiesrestaurerenalsdeze door tandbederfafbreekt. Meestalgebeurddit door middle van eenvulling.De tandartsof mondhygiënistkandezenieuwegaatjeszelfbehandelenalleeneentandartskan de grotere en vaakmoeilijkeregaatjesbehandelen. Eenvullingkantandkleurig of zilverkleurigzijn.

Wanneerheb je eenvullingnodig?

Je tand of kieskangevuldwordenals je eengaatje (tandbederf) hebt of als je kiesafbreekt. Eenbestaandevullingmoetsomsvervangenwordenalserbijvoorbeeldeenbreuk in zit. Eenvullingzorgtervoordat je weergoedkankauwen en voorkomtverdere (pijn)klachten. Als je tandvleesiets is teruggetrokkendanliggen je tandhalzenbloot. Ditkangevoeligheidgevenbijkoude of warmedranken. Je tandartskan de tandhalsdanafdenken met eenvulling.

Om eenkies of tandtevullen, kan de tandartsgebruikmaken van amalgaam of van eenwittevulling. Amalgaam is de bekendezilverkleurigevulling die met name werdgebruiktvoor het vullen van de kiezen. Het is namelijkeenstevig,duurzaammateriaaldatzeergeschikt is voor het opvangen van sterkekrachten. Vooreenvulling van amalgaammoet de tandartswelietsmeerborenomervoortezorgendat de vullinggoedklemt in de kies of tand. Amalgaam is eenmengseldathoofdzakelijkbestaatuitzilver, tin, zink, koper en kwikzilver.

Alseenwittevulling (composiet) wordtgebruiktomeenkiestevullen, hoeft de tandarts minder gezondtandweefselwegteborendanbijeenamalgaamvulling. Datkomtdoordateenwittevullingvasthechtaan het tandweefsel en eenamalgaamvullingniet. Eenandernadeel van amalgaam is dat het metalendeeltjeskanafgevenals het in contact komt met eenandermetaal. Hierdoorkunnenelektrischestroompjes door de mondgaanlopen die aanleidingkunnengeven tot ophoping van metaaldeeltjes in het tandvlees (amalgaamtatoeages) en metaalallergieën.

Aangezieneenwittevullingvasthechtaan het tandweefsel, wordteenkiesooksterker. Hierdoorheeft de kies minder kansomaftebrekenonderinvloed van kauwkrachten. Eenandervoordeel van eenwittevulling is datdezenauwelijksopvalt. Om bovengenoemderedenenkiezenwij in onzepraktijkuitsluitendvoortandkleurigevulmaterialen, nietalleenbij de voortanden, maar ookbijkiezen.Mensenwillenimmersnietalleengezondetanden, maar ookmooietanden.Composietheeftechterookeenaantal (geringe) nadelen.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *