Radiologie

Radiologie

Radiologie of röntgenfoto

 

Vaakkan de tandarts de conditie van het gebitniet met het bloteoogwaarnemen. Hiervoorgebruikthij/zijdanookeenhulpmiddel,röntgenfoto’s. Op dezemanierkanhijonderandere de stand van wortels van tanden en kiezen en de gezondheid van het kaakbotbekijken en onderzoeken op gaatjes. Het is eenverfijndmondonderzoek, met spiegel en sondekan de tandartsnietalleplekjes van de mondholtenakijken. Om eenmondonderzoekteverfijnen, ombepaaldesymptomenteverklaren of omeenspecifiekebehandeling op tevolgen, neemt de tandartseen RX foto.

 

Erzijnverschillendeafmetingen van foto’s en afhankelijk van wat de tandartswilnakijkenzalhij/zijbeslissenwelkesoortfotoermoetgenomenworden.

 

  • een intra buccalefoto: eenkleinfotootje of plaatjewordt in de mondgebrachtterhoogte van de tand(en) en de omgeving die de tandartswilbekijken
  • eenpanoramischeopname (OPG ): en groteplaatdraaitrond het aangezicht van de patiënt; op dezefotokan de ganseboven- en onderkaak, het kaakgewricht en het bot bekekenworden
  • eenteleopname: eenfoto die in profielgenomenwordt; ditlaatzien hoe de onderkaak tov de bovenkaakstaat, hoe de structuur van de beenderen in elkaar zit.

 

Risico’sröntgenfoto’s

Iedereenstaatdagelijksblootaanachtergrondstralinguitbijvoorbeeld de aardbodem en het heelal.De hoeveelheidstralingwaaraan we wordenblootgesteldverschilt per gebied.In Nederland ontvangen we minder stralingdan in bijvoorbeeldhooggelegen en bergachtigeoorden.Bij het maken van röntgenfoto’sbij de tandartswordteenminimalehoeveelheidstralinggebruikt.Hierdoor is de kans op nadeligegevolgenvoor de gezondheidgering. De hoeveelheidstraling is bijvoorbeeldtevergelijken met de hoeveelheidstraling die u oploopttijdenseenwintersportvakantie van 14 dagen. Uiteraardmoetbijstraling, hoe geringook, iederkeer het nut van de röntgenfotoafgewogenwordentegen de risico’s van bestralen. De kansbestaatdannamelijkdateenontsteking of eenanderetandheelkundigeafwijkingniet of telaatontdektwordt.

 

Zwangerschap

 

In de tandheelkundewordenalleenröntgenfoto’sgemaakt van het gebit of de kaak.De stralingzaldusniet in de buurtkomen van de ongeboren kind. Om dezeredenkunnentandheelkundigeröntgenfoto’stijdens de zwangerschap in principezonderbezwaarwordengemaakt. Alsuwtandartsbekend is met uwzwangerschapzalhijechteralleen in de hoogstnoodzakelijkegevallenfoto’smaken.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *