Porselein tanden coatings

Porselein tanden coatings

Watzijn facings?

Als u mooiewittetanden wilt of u wilt verlostworden van eenspleetjetussenuwtanden, of alsuwafgebrokentandgerepareerdmoetworden.

In datgeval is het mogelijkomuwgebitteverfraaien met behulp van eenzogenoemde facing.

 

Facings (ook veneers genoemd) zijndunneschildjesgemaakt van porselein die op uwtandenwordengeplaatst. Is uwgebitbeschadigd of zijnerveeloneffenhedenaanuwgebit? Met facings kanditonzichtbaargemaaktworden. Op dezemanierwordenscheve of verkleurdetandenweerstralend.Ookvoorafgebrokenhoekjes of spleetjestussen de tanden is een facing eengoedeoplossing. Met een facing is het uiterlijk van eentandteverfraaien. Zokan de vorm of de kleur van eentandwordenveranderd. Met een facing kan de tandartsuwgebiterweer tip top uitlatenzien.

 

De Indirecte facing bestaatuiteenflinterdunschildjedat, in tegenstelling tot de directe facing methode, door de techniekergemaakt en daarna, evenalseen kroon, wordtvastgelijmd.  Het verschil met een kroon is, dateen facing alleen de buitenkant van de tandbedekt en minimaalwordtweggeboordterwijleen kroon eengrootdeel van de tandomvat en ermeestalmeerweggeboordmoetworden. In tegenstelling tot de directemethodewordthier de tand of kieszeerlichtbeslepen.Na het beslijpenwordtmiddelseenafdruk door de technieker het werkstukgemaakt.Erzijnsituatiesdatbijdezetechniek in het geheelnietgeslepenhoeftteworden (stand van de tanden).

 

Vergoedingen

De porseleinen facings wordenvaakomesthetischeredenengeplaatst. De eventuelevergoedingenhiervoorvallenonder de aanvullendetandartsdekking.Hoeveelereventueelvergoedzalwordenligtaanbijwie u verzekerd bent en welkepolisdekking u heeftafgesloten. Wijadviseren al onzepatiëntenomaan de hand van de opgestelde begrotingnavraagtedoenbij de betreffendezorgverzekeraar. De prestatiecodeswelke in de begrotingstaanvermeldtkunt u tervolledigheidaan hen doorgeven, zodatzijvervolgens de exactevergoeding kunnenopgeven.

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *