Parodontologie

Parodontologie

Wat is een Parodontoloog?

Eengespecialiseerdtandarts in het fundament of de verankering van het gebitheeteenparodontoloog. Hijwordtookweleentandvlees-specialist genoemd.

EenParodontoloog is eentandarts die na het voltooien van de studietandheelkundeeenaantaljarenalstandartsheeftgewerkt en daarnaeen post-academischeopleiding in de parodontologieheeftafgerond. Dit is tegenwoordigminimaaleen 3-jarige full-time opleidingaan de universiteitwaarbijookzelfstandigwetenschappelijkonderzoekverrichtwordtwaardoor men getraind is in het bijhouden en kritischvolgen van de wetenschappelijkeliteratuur.

Wanneer de praktijkéénjaaroperationeel is, vindtereenbeoordelingplaats door eencommissie die kijkt of de uitgevoerdebehandelingen en de praktijkvoldoenaaninternationale en wetenschappelijkegefundeerde criteria. Indien de beoordelingpositief is volgt de erkenning tot Parodontoloog. De beoordelingheeftbetrekking op zowel het functioneren van de tandarts – parodontoloogals van de praktijk. De erkenning is eenkwaliteitskeurmerk.

Kanparodontitisookvoorkomenworden?

De bestemanieromparodontitistevoorkomen is door eengoedemondhygiëne; dagelijkstandenpoetsen en het gebruik van tandzijde en eventueelragertjes (borsteltjesvoortussen de kiezen) en regelmatigtandartsbezoek. Wanneertandplaquenietvoldoendeverwijderdwordt, kanhijverkalken met mineralenuit het speeksel en danhebt u tandsteen. Dagelijkspoetsenzalervoorzorgendaterbijnageentandsteenzalontstaan maar helemaaltevoorkomen is het bijnaniet. Tandsteen is zo hard dat het alleen met behulp van instrumentenverwijderdkanwordentijdenseengebitsreiniging. Daaromzaluwtandartsbij de halfjaarlijksecontroles in de meestegevallenooktandsteenverwijderen op de plaatsen die u gemistheeft met uwtandenborstel en de anderehulpmiddelen.

Wat is parodontitis?

“Parodontaal” betekendletterlijk: rond de tand. Parodontitis is eenchronischeziekte die het tandvlees en het bot rondomeentandaantast. Meestaltastparodontitismeerderetanden of kiezenaan.Allesbegintermeewanneerbacteriën in de tandplaque (het stroevelaagjewat je op je tandenvoeltals je een dag je tandennietpoetst) ervoorzorgendat het tandvleesgaatontsteken. De beginvorm van dezeontstekingnoemen we gingivitis; het tandvlees is dan rood, gezwollen en bloedtgemakkelijk. Meestalwordt gingivitis veroorzaaktdoordattanden en kiezennietgoedgenoeggepoetstworden.Wanneer het tandvleesbloedt is dit de makkelijkstemanieromzelf vast testellendaterietsmeemis is. Door verbetering van de mondhygiëne en professionelegebitsreinigingkanblijvendeschade in dit stadium nogvoorkomenworden.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *