Orthodontische behandeling

Orthodontische behandeling

Wat is Orthodontie?

Orthodontiewordtuitgevoerd door een specialist, eenzogenaamdeorthodontist.Het is eenspecialisatiebinnen de tandheelkunde die zichbezighoud met het bestuderen van de vorm, groei en ontwikkeling van het gebit en de kaken en het optimaliseren van de stand van het gebit en de kaken door middel van beugels.toelegt op de diagnose, preventie en behandeling van de onregelmatige stand van tanden en kaken, en ditzowelbijkinderenalsvolwassenen. De stand van kaken en tandenhangtnauw met elkaarsamen en omdezeteveranderenwordteenbeugelgebruikt. Erzijnvelesoortenbeugels. Welkevoorjou het besteresultaatgeeftbepaalt de orthodontist.

De termen orthodontisten orthodontie komen van de oud-Grieksewoordenorthos (recht) en odous (tand).

Het eerstebezoek

Vaakword door uweigentandartsopgemerktdatdetanden en kakennietgoedstaan.De tandarts is degenedie doorverwijst, maar het is natuurlijkookmogelijkdat je op eigeninitiatief komt.

Tijdens de eersteconsultatieword bepaald of je eenbeugelnodighebt, en zoja,
wanneer het beste moment is om met debehandelingtestarten.

Samengevatzijnerna de eersteconsultatie 3 mogelijkheden:
• Er is geenbehandelingnodig.
• Het is nogtevroegomtestarten.
• Erkangestartworden met eenbehandeling.

Alserkangestartwordenworden met eenbehandelingkrijgt U:
• Uitleg over de het voorlopigbehandelplan.
• Een gedetailleerdkostenoverzicht.
• Eenschatting van de tijdsduur.
• Een aanvraag voor de behandeling (indien< 15 jaar).

Start van de behandeling

Om eenduidelijkbeeldtekrijgen van de problematiekwordeneruitgebreidegegevensverzameld.
• Afdrukken van de boven- en ondertanden: Dezeworden in gipsuitgegoten.
• RX-foto’s: moetenuitsluitselbrengen over waterzichonder het tandvlees en in het kaakbeenbevindt.
• Digitalefoto’s van de mond en het gezicht.
Hiermeemaakt de orthodontist het definitievebehandelplan. Indiennodigwordtdittijdenseenvolgendeafspraakbesproken.

Behandelplan

Afhankelijk van de problematiekwordt het definitiefbehandelingsplanuitgevoerd.
Samengevatzijnerdrieverschillendebehandelingsmomenten
• Vroegebehandeling: Meestalrond 9 jaar. Vooreenmaximaleterugbetalingdientgestarttezijnvóór de leeftijd van 8 jaar en 6 maanden.
• Behandelingtijdens de puberteit: Wanneer (bijna) alletandenzijngewisseld. Somswordtook de groei van kakenwordengecorrigeerd
• Volwassenbehandeling: Alletandenzijngewisseld en de patient groeitnietmeer.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *