Oorzaken verlies tanden

Oorzaken verlies tanden

Oorzaken van tandverlies

Eenkapotte of verlorentand is eenonherstelbaarverliesvooriedereen. Zijntanden die uitvallen het gevolg van ouderworden? Of is het verliezen van uwtandennietleeftijdsgebonden? Het is bewezendat het uitvallen van tandenop hogereleeftijdbijnaaltijdeenbacteriëleoorzaakheeft.

De belangrijksteoorzaken van het loskomen en uitvallen van tandenzijnaandoeningen van het parodontium.Datzijn de weefsels die rond de tandenliggen en zesteunbieden (tandvlees en tandbot). De boosdoenerszijn in datgevalbacteriën die het parodontiumaantasten.
Als het parodontiumwordtaangetast, verliezen de tandenhunsteun en stabiliteit.Dan zullenzemakkeljkgaanbewegen en misschienzelfsuitvallen.Als we ons op tijdlatenbehandelen, kunnen we onzetandenonslevenlangbehouden en gezondhouden.

Tandenverliezenkan op elkeleeftijd

Aandoeningen van het parodontiumkomensteedsvakervoor. Zozou 20 tot 30% van de volwassenentussen 35 en 45 jaarermeetemakenhebben of krijgen.

Chronischeparodontitisverlooptlangzaam, waardoorpatiënten het meestallaattijdigontdekken.Typischesymptomenzijn het vakerbloeden van de tandenbij het poetsen en het tandvleesdatwijkt, waardoor de tandengevoeligerworden.

Eenaandoening van het parodontium is onopvallend en sluipend, maar zekanweleen ravage aanrichten.Alsuwtandenbij het poetsenbloeden, mag u datduszekernietnegeren.

Andere redden voor het verliezen van tanden in het algemeenzijn;

1. Ziekten van het tandvlees.

2. Verliezen van het tandglazuur.

3.Erosie tanden.

4. Cariës.

5. Gespletenof gebrokentanden.

6. (Sport) blessure of ongeval.

7. Verkeerdebijt.

8. Mechanischeschade.

Het is belangrijkom in gedachtentehoudendatvolwassenenslechtséén set tandenkrijgen. Het is waardatverlorentandentevervangenzijn met tandheelkundigeimplantaten, maar dergelijkeingrepenzijnkostbaar en somszelfspijnlijk. Eengoedetandzorgvermindertook je kans op het ontwikkelen van anderecomplicaties, zoals hart aanvallen en beroertes.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *