Mondverzorging

Mondverzorging

Mondverzorging

De basis regels vooreengoedemondverzorgingheeftiedereenwelgeleerdtoenhij/zij long was. Iederezichzelfrespecterendetandartsgeeftditmeeaan de kinderen.Bijvoorkeurnaelkemaaltijd je tandenpoetsen, ten minste twee minutenpoetsen per keer, eentandpasta met fluoride gebruiken, twee keer per jaarnaar de tandartsgaan. Maar zijnermeer tips vooreengezondemond?
Het rijtje met regeltjesvooreengoedemondverzorging is algemeenbekend:

• Vervang je tandenborstelelke 3 a 4 maanden
• Flos je tandenregelmatig
• Gebruikmondwater

Al deze tips en regels zijnbelangrijkomgaatjes en anderongemaktegentegaan. Ookbevorderenzeeenfrisseadem, houdenze je tanden wit en makenze je tandvleesgezond.Naastditalles is hoe vaak je eet en drinkt en wat je eet en drinkt van belang. Om met het ‘hoe vaak’ tebeginnen: het is voor je tanden het besteommaximaal 7 eetmomenten per dag tehebben. Datwilzeggen 3 hoofdmaaltijden en maximaal 4 keerietstussendoor. Hoe vaker je eet, hoe groter het risico op gaatjes. Wát je eet is eveneens van belang. Grofwegkun je zeggendatsuikers en zuren het slechtstvoor je tandenzijn.

Suiker

Als de bacteriën in je mond met suiker in contact komen, wordtzuurgeproduceerd. Dezezurentastenvervolgens je tandenaanwaardoorgaatjes (cariës) kunnenontstaan. Hoe vaker je dussuikereet, en hoe langer het eten en drinken in je mondblijft, hoe meergaatjeserkunnenontstaan. Nu is het zodatallevoedingsmiddelensuikersbevatten, zelfsgroente en fruit. En al dezesuikerskunnengaatjesveroorzaken.Je kuntdusonmogelijkvoorkomendat je suikersbinnenkrijgt.Suikerszijnookhelemaalniet erg, want het zijn op zichzelfnuttigevoedingsstoffen.

Zuren

Mondbacteriënzettensuikersdusom in zuren. Ookzijnervoedingsmiddelen die zelf al zurenbevatten, vooralfrisdranken en vruchtensappenzijnberucht. Vaakmerk je nietdatdezedrankenzurenbevatten door de grotehoeveelheidsuiker die zehebben. De zoetheiddaarvanmaskeertals het ware de zuurheid. Tochzijn die frisdranken en vruchtensappennietgoedvoor je tanden. Zezorgenervoordat je tandglazuurwegslijt, datheettanderosie.Je kuntdusveelbeter water drinken, of vruchtenthee.

Samengevatzou je naast de bekendetandartsregeltjeseropmoetenlettendat je maximaal 7 keer per dag ietseet, waarinzo min mogelijktoegevoegdesuikerszitten. Drink daarbijvooral water en (vruchten)thee. En als je snoept, snoepdansnel!

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *