Kinderen parodontologie online

Kinderen parodontologie online

Parodontologievoorkinderen

Een kind krijgteersteenmelkgebitomdat in de kleinemond van een kind geengeenvolwassentandenpassen.Het melkgebitbeïnvloedt de ontwikkeling van het gezicht en de kaken.Bovendienspeelt het eenbelangrijkerolbij de ontwikkeling van het blijvendgebit. Het gebit is belangrijkomtebijten, kauwen, spreken en slikken.

De leeftijdwaaropkinderenhuntandenkrijgenverschilt per kind.Doorgaansbreekt de eerstemelktand door tussen de zes en negenmaanden.De eerste twee melktandenkomenaan de onderkant in het middentevoorschijn.Daarnavolgen de twee middelstesnijtandenaan de bovenkant. De laatstemelkkiesverschijnt in de regel tussen de 24 en 30 maanden. Eenvolledigmelkgebitbestaatuittwaalftanden en achtkiezen.Zowel de tanden van het melkgebitals die van het blijvendgebitbrekenmeestalvolgenseenbepaaldevolgorde door.

Een kind wisseltzijntandentussenzijnzesde en twaalfdejaar. Op de plaats van de melktanden en –kiezenkomenblijvendeexemplaren. Ookkomener in die tijdnieuwekiezenbij. Rond het zesdelevensjaarbreektachter de laatstemelkkieseennieuwe, blijvendekies door.Daarachtervolgtrond het twaalfdejaarnogeenseenkies.Eenvolledigblijvendgebitbestaatuittwaalftanden en zestienkiezen.De verstandskiezenzijnhierbijnietmeegerekend. Die breken op latereleeftijd door.

Nietiedereenheeft even veelkans op eengaatje. Zelfseenkwetsbaargebitkan door eengoedemondhygiëne en eenverstandigeetpatroongaafblijven.Een kind wisseltvanzelfzijnmelkgebitvoor het blijvendgebit. Je zouzeggendat het daaromnietnodig is eenmelkgebitgoedteverzorgen. Niets is minder waar. Eenslechteverzorgingkangaatjes en tandvleesontstekingveroorzaken. Ditkanpijndoen, waardooruw kind slechtereet, zichnietlekkervoelt of moeilijkkanslapen. Eenslechteverzorging van het melkgebitkanook het blijvendgebitbeïnvloeden. Datgebeurtbijvoorbeeldalsmelktanden of -kiezenzijngetrokken. De tanden in het blijvendgebitkunnenelkaardanverdringen of scheefkomentestaan.

Om tandbederf en ontstokentandvleesbijuw kind tevoorkomen, is het belangrijkdat u de tanden van uw kind goedpoetst.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *