Kaak cyste

Kaak cyste

Eentandcyste?

De holte in het kaakbot word ookweleentandcystegenoemd.Dezeholtein het kaakbotis gevuld met lagencellen en vocht. Eentandcystekanaan de basis van eentand of kiesliggen, of in eenandereplek in de mond. De kaakcysteshebbeneen wand van epitheel (bedekkendweefsel), terwijldit met de cystesergensanders in het lichaamnietzohoefttezijn.Wanneer de basis aaneentand of kiesligt, wordtditeenodontogenecystegenoemd.Wanneerdezenietaan de basis van eentand of kiesligt, heet het eenniet-odontogenecyste.Eencysteveroorzaaktnietaltijd direct klachten.Sommigemensenkunnener al eenheletijdmeerondlopenzonderdit op temerken. Vaak is op eenröntgenfotoweleenzwartplekjetezien, die de aanwezigheid van eencysteaanduidt.

Hoe ontstaateencyste?

Eencyste is eenontstekingsreactie die vaakontstaatnaaraanleiding van eengaatjeaaneentand of kies. Bacteriënkunnen via het gaatjenaarbinnendringen en veroorzakendaareenontsteking.Wanneer de cystenietaan de basis van eentand of kiesligt, kan de cysteontstaanvanuitbacteriën die via wondjesbinnendringen, of wordenovergedragen via tanden of kiezen.

Eencystekankleinblijven of zeergrootworden. Eengrotecystehoeftnietaltijdeeninfectie elders teveroorzaken. Hoe eencystezichontwikkelt, is afhankelijk van de grootte, het gebied, de wijze van infectie en de afweer van het lichaam.

De tandworstelcyste

Dezecystekomtveelvoor, en ontstaataan de wortelpunt van eentand of kies. De zenuw, de pulpa, is hierbijafgestorven. Aan de buitenkant van de kaakziet men eenzwelling die hard aanvoelt. Vaakontstaatdezecystebij de voortanden of aaneenhoektand, maar kanookbijanderegebitselementenontstaan. De cystewordt door de kaakchirurgverwijderd, hierbijmoetook de tand of kieswordenverwijderd en zal het gat opgevuldkunnenworden door middel van eenbrug of implantaat. Eentandwortelcyste is tevoorkomen door het naleven van eengoedemondhygiëne en regelmatignaar de tandartstegaan. Gaatjesmoeten direct gevuldworden, zodatbacteriënniet door kunnendringen tot de wortelpunt.

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *