Halitose

Halitose

Halitose, met anderewoordeneenslechteadem.

Eenveelvoorkomendproblem bijpatienten is eenslechteadem, ookwelfoetor ex ore, halitosis of malodeurgenoemd. EenSlechteademkanverschillendeoorzakenhebben. Erblijkteengroottaboeterusten op het hebben van eenslechteadem. Men zegtnietsneltegeniemanddathij of zijuit de mondruikt.Ongeveervijftienprocent van de bevolkingheefthierchronisch last van en pakweg de helftgeregeld.Dat is jammer want het is tegenwoordiggoedtebehandelen en tevoorkomen.

OORZAKEN VAN SLECHTE ADEM

Slechteademkanverschillendeoorzakenhebben. Zokanslechteadem het gevolgzijn van het eten van sterkgekruidvoedsel, het drinken van alcohol of roken. Daarnaastkanslechteademwordenveroorzaakt door ontsteking in de neus- of voorhoofdsbijholte of door eenonvoldoendeafsluiting van de maag. Ookaandoeningen op andereplaatsen in het lichaamzoalssuikerziekte of eenleverziektekunnenzorgenvooreenslechteadem. Maar meestalwordtslechteademveroorzaakt door problemen in de mond. Oorzakenzijnmeestal; Uitdrogen van de mond, ontsteking van de keel-amandelen, tandplak, tandbederf, Gingivitis en parodontitis.

Aanslagop de tong vormt in veelgevallen de oorzaak van eenslechteadem. Door de tong dagelijksschoonteschrapen met eenzogenaamde ‘tongschraper’ kanslechteademwordenvoorkomen. Daarnaast is het verstandigomtespoelen met eenspoelmiddeldatspeciaal is ontworpentegenslechteadem.

Halitose is voorpatiëntenvaakeen “levensgroot” probleem. Doordater de laatstejarenveelonderzoek is uitgevoerdnaarhalitose is de kennis over de oorzaak, het vaststellen en de uitvoering van de behandeling van halitoseaanzienlijktoegenomen. Halitose is tegenwoordigvaakgoedtebehandelen. Nieuweproductenzoals de tongschraper en het gorgelmiddelHalitazijndaarbijeffectievehulpmiddelen.Nietalleen de patiënten maar zekerook de mensen in hundirecteomgevingzullendezeontwikkelingentoejuichen.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *