Gedeeltelijke modern kunstgebit

Gedeeltelijke modern kunstgebit

Eengedeeltelijkkunstgebit.

Niet het gehelegebitvervangen, maar indien u nogbeschikt over enkeletanden en kiezenkunt u eengedeeltelijkgebitnemen.Ookals het restgebitnietstabielis waardoor unietlekkerkaneten en pratenis eengedeeltelijkkunstgebiteenmanierom de beet teherstellen en daarmeenietalleen het restgebittebeschermen, maar ook de functieteherstellen.Erzijnverschillendemogelijkhedenvooreengedeeltelijkkunstgebit

Eengedeeltelijkkunstgebit van kunsthars

Eenvolledigkunstgebit is gemaakt van tandvleeskleurigkunsthars en kunsthars of porseleinentanden. Eengedeeltelijkkunstgebit of ’plaatje’ wordt op dezelfdemaniergemaakt, alleen met ’gaten’ waar de eigentandennogstaan. Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van het restgebitkanditstevig vast zittenomdat het aan de binnenkant (verhemelte of tongzijde) tegen de anderetanden en kiezenaan zit. Somszijnernogweinigeigentanden en kiezen en dankan het welloszitten, omdat het niet de vastzuigendewerkingheeft van eenvolledigkunstgebit. Als het gebit los zit kan met eengebogenmetalenhaakjeom de kiezenietsmeerhouvastgemaaktworden, maar dezehaakjeskunnenookweer de kiezenbeschadigenalszeteveelschuren. Eengedeeltelijkkunstgebitheeftdusalsnadeeldat het niet heel goed is voor de eigentanden en kiezen, ookomdatervaakveel plaque en tandsteenontstaatlangs de tandhalzen.

Eengedeeltelijkkunstgebit of frameprothese.

Eenanderemogelijkheid is eenframeprothese. Dit is ookeengedeeltelijkkunstgebit maar heefteenmetalen basis, waar het tandvleeskleurigkunstharsaan vast zit. Aandezemetalen basis zitten ’klammers’, datzijnmetalenhaakjes die om de eigenkiezen vast zitten. Dezeklammerszijnhelemaalnaar de vorm van de kiezengegoten en passendus heel nauw. Daarom schrapenzenietlangs de tanden en zullenzegeenbeschadigingenveroorzaken.

Kosten

Indien u eengedeeltelijkkunstgebitlaatmaken, krijgt u hiervoorgeenvergoedingvanuit de basisverzekering.Ditgeldtzowelvooreen ’plaatje’ of gedeeltelijkkunstgebitdatgeheel van kunstharsgemaakt is, alsvooreen ’frame’ of ’frameprothese’, met eenmetaalbasis.
Om de kosten van eengedeeltelijkkunstgebittekunnendeclarerenmoet u eenaanvullendeverzekeringhebben.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *