Extractie

Extractie

Tand of kiesextractie

Hoe gaat het proces van het trekken van eentand of kies?

Uwtandarts of kaakchirurgdoetvoordatde behandelingbeginteenverdoving.Alsdeze is ingewerkt,maakt de tandarts de tand los door eendraaiende of wrikkendebewegingtemaken. Meestalwordt de tand of kieser in zijngeheeluitgetrokken.Als de tand of kies erg vast zit, zalhijer in delenwordenuitgehaald.

Eerstedagennatrekken van tanden en kiezen

Tot de verdoving is uitgewerkt mag u geente warm voedseleten of drinken. Als de verdovingnaéén tot vieruurraaktuitgewerkt, kunt u pijnverwachten. Dat is normaal. Meestalkunt u dezepijngewoononderdrukken met eenpijnstilleralsparacetamol, die u zonderreceptbij de apotheek of drogistkuntverkrijgen. U kuntbetergeenaspirinenemen, omdatdit de bloedstollingtegengaat.Probeer de eerste dag na de ingreep het roken of alcohol drinken tot een minimum tebeperken. Daarnaast is het belangrijkom de bloedprop die zichvormt met rust telaten. Dezebloedpropbeschermt het bot.

In de eerste twee á driedagenkan de wondietsgaanzwellen en oncomfortabelaanvoelen. De zwellingkan tot driedagenna het trekkennogtoenemen. Ookkanereenblauweverkleuringoptreden (bloeduitstorting) en later eengele. U kuntdanpijnstillerstegen de pijninnemen.Vraaghieroverraadaanuwtandarts.

Reinigen van uwmondna het trekken van tanden of kiezen

Reinig de plaatswaar de tand of kiesgetrokken is, de eerste6 uurna het trekkenniet. Poets uwanderetandenzoals u normaaldoet en doe voorzichtig in de buurt van de wond.

Heftigepijnenkunnenduiden op eenontstokentandholte

Als u twee dagennadat de tand is verwijderdheftigepijnenvoeltopkomen,kan het zijndat de bloedprop is losgeraakt of opgelost of voedselresten in de holtezijngekomen. Het is belangrijkdat u naaruwtandartsgaat.

 • Gedurende 20 minutenna de extractie op eengaasjedichtbijten. Niet op een tissue, ditgaat in de wondzitten;
 • Wanneer het bloedenna twee uurnietgestopt is, neemt u contact op met de tandarts;
 • U mag gewooneten en drinken, maar nietspoelen, omdatanders de bloedprop die zich in de holtevormteruitspoelt, waardoor de wondnietvoldoendekangenezen;
 • Weesvoorzichtig met hete drank en op uwwangbijten. U voeltimmers minder door de verdoving;
 • Na de behandeling de rest van de dag lievergeenzwarelichamelijkearbeidverrichten;
 • De rest van de dag geen alcohol drinken, omdat alcohol het bloedverduntwaardoor de wond minder sneldichtgaat of blijftbloeden;
 • Het is raadzaamuwwangzoveelmogelijktekoelen. Geen warm bad of hete douche nemen. Niet in bed gaanliggen;
 • Eenbeetjekoorts is normaal; ditheefttemaken met herstelproces van het lichaam. Als de koortsechteroploopt tot 39 graden, raadpleegdan de tandarts;
 • U kuntparacetamol / ibuprofen slikkentegen de pijn. Overschrijdnooit de maximaledosering;
 • Neemt de pijnnaeenpaardagennietaf maar toe en heeft u eenviezesmaak in de mond, dankanersprakezijn van eenontstekingaan de wond. Neem in datgeval contact op met de tandarts;
 • Probeer op de eerste dag dat de tandgetrokken is nietteroken.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *