Extractie

Extractie

TandExtractie

In sommigegevallen is het nodigomeentand of kiesteverwijderen. Het trekken van tanden of kiezennoemen we ookweltandextractie. Deingreepis pijnloosdankzij de verdoving.De extractiewordtuitgevoerd door eentandarts of door eenkaakchirurg.

De tandextractiebehandeling

Voorafgaandaan de behandelinggeeft de tandarts of kaakchirurg ueenverdoving.Zodradeze is ingewerkt,maakt de tandarts de tand los door eendraaiende of wrikkendebewegingtemaken. Meestalwordt de tand of kieser in zijngeheeluitgetrokken.Als de tand of kies erg vast zit, zalhijer in delenwordenuitgehaald.

Na de behandeling

Tot de verdoving is uitgewerkt mag u geen warm voedseleten of drinken. Probeer de eerste dag na de ingreep het roken of alcohol drinken tot een minimum tebeperken. Daarnaast is het belangrijkom de bloedprop die zichvormt met rust telaten. Dezebloedpropbeschermt het bot. Het kanvoorkomendat u kleinestukjes bot voelt die uit de holtekomen. Maakt u zichnietongerust, datkangeenkwaad.

In de eerste twee á driedagenkan de wondietsgaanzwellen en oncomfortabelaanvoelen. U kuntdanpijnstillers (paracetamol of ibuprofen) tegen de pijninnemen.Mocht u antistollingsmedicijnengebruiken en last hebben van nabloedingen, beldanuwtandarts.

Waaromtanden of kiezentrekken?

De mondhygiëniste mag geentanden of kiezentrekken.Tandextractie is eenvoorbehoudenbehandeling: dithoudt in datnietiedereenditzomaar mag doen. Overigens was ditvroegerwelanders! In de middeleeuwen was er de chirurgijn: alskermisattractiekondenmensenhuntandenlatentrekken, en datmoestzonderverdoving.

We latenonzetanden en kiezenvaaktrekkenwanneerdezeverzijnaangetast door cariës of parodontitis. Hierdoorgaaterveeltandweefselverloren. Uiteindelijkgaat de tand of kies los zitten. Na eentijdjeheeftdezezijnfunctieverloren en kanzelfsuitvallen. Somslaten we eentand of kiestrekkendoordatdezeanderekiezen of tandenverdringt. Ditzien we vooralbijmensenwaarvanersprake is van eenafwijkingaan de stand van het gebit of bijeentesmallekaak. Somsbrekentanden of kiezenaf door gebruik van bepaaldemedicatie. Ookdanwordenzesomsgetrokken.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *