Dental abces

Dental abces

Tandabces

Eentandabces is eenopeenhoping pus in het midden van eentand of kies, welkeveroorzaakt word door eenbacteriëleinfectie. Bijnaaltijdheeft depatiëntpijn en het gebied is opgezwollen, omdat het pus nietkanweglopen. Het abcesvormteenbarrièrerond de infectie.Dit is eenmanierwaarop het lichaamprobeertom de verspreiding van eenbacteriëleinfectieafteremmen. Het is belangrijkomzosnelmogelijkhulptezoekenbijsymptomen van eentandabces. Dezegaannamelijknietspontaanweg en verspreidenzichsomsnaaranderelichaamsdelen.

Eenabceskanacuut (met pijn en zwellinggepaardgaand) of chronischzijn. Sommigemensenlopenjarenrond met eenchronischabceszonderdittemerken.

Abcessenkomenvaakvoorbijtanden.Cariës en pulpadoodveroorzakenontstekingen, waardoorerweefselrond de tandenwordtafgebroken en erzicheenabcesvormt. Door drukzalditabcesgroterworden, verder bot afbreken en totonder het periostkomen, waar het tot eenpijnlijkezwellingleidt. Hiernakan het abces het periostperforeren en eenabcesonder de huidworden, eenzogenaamdsubmucosaalabces.

Eengecombineerdeaandoening, waarbij de etterverschillenderuimtes in de onderkaakopvult, is de angina van Ludwig. De etterkan de luchtpijpdichtdrukken en verstikkingsdoodveroorzaken.

Eenacuutabceswordt door spontanepijngekenmerkt. De tand is gevoeligals men eropdrukt of klopt. De patiëntervaarteenverhoging van de tand en lichtemobiliteit van de tand. Op röntgenfoto’s is dikwijlseenzwartbolletjerond de wortelpunttezien. De tand is avitaal. Soms is de zwellingtezien, maar zekernietaltijd.

Therapie

De eerstebehandeling die moetwordenuitgevoerd, is de pijntrachtenteverminderen. Bijeenacuutabcesluktditmeestal door de pulpakamer open teboren. Dikwijlsvloeit de etterspontaanaf en vermindert de drukpijn op vrijkortetermijn. Ditopenboren van de pulpabijeenabces is pijnloos en erhoeftmeestalnietverdoofdteworden. Het insnijden van het abcesgebeurtdaaromzeerzelden. In tweedeinstantiemoeten de wortelkanalen met bijvoorbeeldnatriumhypochloriet of chloorhexidinegedesinfecteerdworden, omdatperiapicaleabcessenveroorzaaktworden door bacteriën in de wortelkanalen. De kanalenwordentijdelijk met calciumhydroxidegevuld en de tandwordtvoorlopiggevuld. Dikwijlswordenerookantibioticavoorgeschreven, maar erzijntandartsen die menendatditnietnodig is als de kanalengoedgedesinfecteerdzijn. In eenlaterefasewordtereenwortelkanaalvullinggeplaatst.

Als de tandartsweinigtijdheeft of alsergeentandarts in de buurt is kan men ookuitsluitendantibioticanemen. Na 2 à 3 dagenkunnen het abces en de pijnverdwijnen, maar kans op recidief is zeergroot. Men moetachteraftochnogeenwortelkanaalbehandelinglatenuitvoeren of de tandlatentrekkenomdat de primaireoorzaak, de bacteriën in de wortelkanalen, hierdoornietverholpenwordt.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *