Compleet kunstgebit

Compleet kunstgebit

Eenkunstgebit, beterbekendalseen complete gebitsprothesevervangt al uwboven- of ondertanden. Het draagcomfort van een complete gebitsprothese is afhankelijk van uwspieren, botten, tong en speeksel. Nadatuwtandvlees is hersteld van het verwijderen van uwtanden, begint u normaliter met het dragen van eenconventionelegebitsprothese. U kuntookeenvolledigboven- en/of ondergebithebben.Dit type gebitsprothesestaatookwelbekendalseen ‘vollediggebitsprothese’.

Erzijnviervormen van eenvolledigegebitsprothese. De eerste is het klassiekekunstgebit. Dit is eenvolledigegebitsprothese die los op de kaak rust. Eenbelangrijknadeelbijdezeklassiekegebitsprothese is dat de kaaksterkgaatslinken door de afwezigheid van wortels. Ditnadeelspeelteenstuk minder bij het klikgebit.Dezetweedesoortvolledigegebitsprothesewordtvastgeklikt op één of meerderewortels van de oorspronkelijketanden. Omdat de gebitsprothese op die manier is verankerd in de kaak, blijftdeze de druk van het kauwenopvangen, waardoor de kaak minder slinkt. De gebitsprotheseblijfthierdoorookbeter op zijnplaats.Dezelfdevoordelengeldenvoor de implantaatprothese.Dezelijkt op het klikgebit, maar in plaats van de natuurlijkewortelswordenerkunstwortels van titanium in de kaakgeschroefd, waar de gebitsprothese op wordtvastgeklikt. Eenbijkomendvoordeel van dezeplaatsingswijze is dat de kunstwortels in tegenstelling tot natuurlijkewortelsnietgevoeligzijnvoortandbederf. Het is wel van extra belangom het tandvlees in goedeconditietehouden, zodat de kaaknietteveelslinkt, waardoor de kunstwortels los kunnenraken. De laatste variant is het zogenaamdeschroefgebit. Hierbijwordt de protheseniet op de kunstwortelgeklikt, maar eraanvastgeschroefdzodat de prothese permanent aan de kaak is bevestigd. Het grotevoordeel is datdezevastegebitsprothese de gebruiker het gevoel van eigentandengeeftnaast de voordelen van de implantaatprothese.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *