Bot opvulling

Bot opvulling

Bot opvulling

Het verlies van bot heeftafwijkendeoorzaken: zoalseenongeluk, eenontstekingvan tandvlees of bot veroorzaakt door bacteriëletandplak (parodontitis). Ook het verminderen van mechanischebelasting door het verliezen van tanden of kiezen, kan de hoogte en opbouw van het kaakbotdoenafnemen (slinken). Voldoendebotvolume is essentieelvoor de langdurigestabiliteit van uwtanden of tandimplantaten. Tevenskan het eenbepalende factor zijnbij de uiteindelijkepositionering en vormgeving van uwtanden en/of tandvlees.

Vooreenimplantaatmoetervoldoendekaakbotaanwezigzijnomde juiste diameter en juistepositietekunnenplaatsen. Na de verwijdering van eentand of kies, zal de kaak op dezeplaatsgaanslinken. De mate waarin het kaakbotna het trekkenzalslinken, is moeilijktevoorspellen en verschilt van persoon tot persoon. Maar alseentand door bijvoorbeeldeeninfectie of eenongeluk/klap al bot heeftverloren is de situatieongunstigerdan in het geval de tandnogvolledigomgeven was door bot.Ditproces (resorptie) zal de eerstemaandenna het trekkensnelkunnenverlopen, waarna de snelheid over het algemeennaongeveereenjaarnaareen lager niveauzalafnemen. Uitneembarevoorzieningen, zoalsbijvoorbeeldeen (gedeeltelijk) kunstgebit, welke op het tandvleesdrukkenzullen het slinkenversnellen!

Met name in cosmetischbelangrijkegebieden, zoalsbij de snijtandenboven, is het belangrijkdat het implantaat op precies de juistehoogte en positiestaat, omdatanders de uiteindelijke kroon eenonnatuurlijkevorm en/of lengtezalkunnenhebben. Tevensmoet het implantaat in dezepositievoldoendeomgevenzijn door bot en tandvlees.Mocht de kaakwal in de breedte en/of de hoogtetekortkomenomhieraantevoldoen, danzaleenbotherstel / guided bone regeneration operatieuitgevoerdkunnenworden. Hierdoorkan het geslonkendeel van het bot opnieuwwordenhersteld. Dezeoperatiekan in sommigegevallentegelijkertijd met het plaatsen van het implantaatwordenuitgevoerd en in anderegevallenzalwordengewacht met implanterentotdat het bot is aangegroeid.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *