Alveolitis bot ontsteking

Alveolitis bot ontsteking

Alveolaire Ostitis

Vaaktreedtalveolaireostitis op na het trekken van eentand of kieswelkemoeilijkhedenheeftopgeleverd.Meestal is het zodat de betreffendetand/kiesingeklemdzat of ernstig door bederf wasaangetast. Na het trekkenvan de tand of kiesmag de patiëntgedurende 24 uurzijn of haarmondnietspoelen, geenspeekseluitspugen en liefsteen week langgeensigarettenroken. Door het volgen van deze regels kan het risico op alveolaireostitiswordenbeperkt, maar niethelemaalwordenuitgesloten.

Bijalveolaireostitisziet het aangedanegebiederdrooguitomdat het onderliggende bot blootligt. Alveolaireostitisveroorzaaktpijn in het aangedanegebied, waardooreten en sprekenwordenbemoeilijkt.Bijsommigemensengaat de ontsteking met koortsgepaard. Slechteadem is eenandersymptoom van alveolaireostitis.

Over het algemeentreedtalveolaireostitis op als het trekken van eentand of kiesproblematisch is geweest. Het aangedanegebiedzieterdrooguit en is soms met eengeelachtigvliesbedekt. Als de legetandkaswordtaangeraakt, veroorzaaktdathevigepijn.Het aangedanegebiedwordtgereinigd met eenzoutoplossing en over de legetandkaswordteensterielgaasjegelegd. De patiëntkrijgteenantibioticumkuur van penicilline of tetracycline en moet de mondspoelen met chloorhexidine. Gorgelen met zout water helptooktegen de ontsteking.

Alveolitisontstaattussen 1 en 3 dagenna de extractie. De incidentieligttussen 0,5-5% maar kanoplopen tot 38% indienersprake is van eengeïmpacteerdederdemolaar in de onderkaak.

Men vermoedtdatalveolitisontstaat door lokalefibrinolyse van de bloedprop in de sulcus.

Het is lastigomdezecomplicatietevoorkomen. Bijrokers is het aanteradenomminimal 48 uurna de extractienietteroken. Ookkanpreventiefwordengespoeld met chloorhexidine, eenpijnbestrijdende crème aangebrachtworden of antibioticawordenvoorgeschreven. Het is echternietduidelijk of batenafwegentegen de lasten.

Alveolitis is eenzelflimiterendeaandoening. Symptoombestrijding is dus het belangrijkste. Men kanalveolitisbehandelen met o.a. eenchloorhexidine-spoeling (0,12-0,2%), het aanbrengen van een crème met pijnbestrijdendemiddelen (bijv. lidocaïne-gel), eenmedischhulpmiddel (Alveogyl) of het voorschrijven van antibiotica. Echterer is nognietbekendwelkebehandeling het beste is, hiervoormoetmeeronderzoekgedaanworden.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *