Aanbevelingen na chirurgische operaties

Aanbevelingen na chirurgische operaties

U leesthier de algemenerichtlijnenwaaraan u zichdienttehoudenvooreen

genezingsproceszondercomplicaties. Elkechirurgischeingreepheeftrisico’szoalszwelling, nabloeding of ontsteking.Ookbestaatereenminimaalrisico op

beschadiging van zenuwen in de onderkaak. Dezezenuwenzijnverantwoordelijkvoor het gevoel in de tong en de onderlip.Eenbeschadigingkan tot eenverdoofde tong of onderlipleiden.In de bovenkaakligt de kaakholtedichtbij. Door het

verwijderen van eenkieskaneenverbindingontstaantussenmond en kaakholte. Dezeverbindingwordt direct na hetontstaangesloten en u krijgt het advies de wondteontzien,bijvoorbeeld door de neusniettesnuiten.

BelangrijkeinstructiesVooreengenezingsproceszondercomplicaties is het volgendevan belang:

Wondgaasjeswelke in uwmondzijngeplaatstmogen 45 minutennade behandelingeruit. Daarnaheeft de wond rust nodig. Umag nietspoelen of spugen, andersheeft u kans op eennabloeding.

Tot en met twee dagenna de ingreep:Koelenhelpt. Met bijvoorbeeldeen cold pack gaat u eenovermatigezwellingtegen. Aangeradenwordtomzoveelmogelijktekoelen, zonderdat het pijnlijkaangaatvoelen.

Zo min mogelijk plat gaanliggen, ditvoorkomtzwelling.Warmtena de ingreepbevordertontstekingen. Lieverniet inde zon en geengebruikmaken van sauna of zonnebank toteen week na de ingreep.

Indien de wondgehecht is en de hechtingeneerderloslaten,betekentdatgeen acute bedreiging. U kuntdan contact opnemen met de tandarts.

Adviesmedicatie: paracetamol 500mg en ibuprofen 200mg,zonodig tot 6 keer per dag. Let op: bijgebruik van anderemedicijnen of bijtwijfel, graag contact opnemen met uwtandarts.

Complicaties;

Nabloeding, Bij het optreden van eennabloedingkunt u het bestedruk opde wonduitoefenen, bijvoorbeeld door op eendroogtheezakje,eensteviggevouwenzakdoek of tissue tebijten. Na twintigminutenmoet de bloedinggestoptzijn.U kuntditeventueelnogherhalen. Is de bloedingna twee keertwintigminute bijtenniet over? Neemtdan contact op met de tandarts

Zwelling;

Na de ingreep is eenmatigezwellingnormaal. De zwellingneemt in omvang toe gedurendedriedagen en moetvanaf devierde dag duidelijkbeginnenaftenemen. Als de zwellingvanaf de vierde dag verergert, of als u eenviezesmaak in de

mondkrijgt of ergepijn die met pijnstillersniet is teonderdrukken, dankanditeenteken van ontstekingzijn.Neemt u dan contact op met de tandarts.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)
Şahane bir yorum yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *